Home » Betalings- en leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Welles Interieurprojecten

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:  Welles Interieurprojecten, zaak doende te Siebengewald en geregistreerd onder nummer 12055193 bij de kamer van Koophandel, hierna:’Welles”;

Opdrachtgever: degene die in de hoedanigheid van consument of uit hoofde van beroep of bedrijf met Welles een overeenkomst tot (koop)/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie Welles een offerte heeft uitgebracht;

Consument: opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die niet handelt in de

uitoefening van beroep of bedrijf;

(Opdrachtgever-)ondernemer: een niet consument;

Dagen: alle kalenderdagen;

Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever/consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs;

Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoringen.

 

Artikel 1. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes van Welles zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.

2. De offertes van Welles zijn geldig gedurende een termijn van dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven is Welles slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig  (30) dagen wordt bevestigd.

3. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Welles daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Welles anders aangeeft.

4. Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Welles niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

 

Artikel 2. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden Welles tijdig alle informatie te verstrekken, welke Welles naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij Welles mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.

2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en

betrouwbaarheid van de aan Welles verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3. Opdrachtgever zorgt er voor dat de Welles tijdig kan beschikken:

– over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);

– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;

– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Welles zijn verstrekt heeft Welles het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Welles – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden,

welke niet tot de met de Welles overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 3. Modellen/afbeeldingen

1. De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten/website opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

2. Is aan opdrachtgever een proefmodel getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Welles zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Welles het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Welles de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Welles is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de Welles deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

 

Artikel 5. Wijzigingen en meer/minderwerk

1. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen

van de overeenkomst met Welles, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Welles worden gemeld, vóórdat Welles een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Welles en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Welles deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

2. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Welles een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Welles gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Welles is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3. Indien Welles de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Welles te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met Welles gesloten overeenkomst.

4. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door Welles opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Welles is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.

5. Indien Welles voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de opdrachtgever. Welles zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten. Van het voorgaande is onder andere sprake wanneer Welles tijdens het uitvoeren van werkzaamheden stuit op houtrot of andere onvoorziene tegenslagen in het werk.

6. Indien de opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van Welles heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Welles te voldoen.

 

Artikel 6. Termijnen, levering en levertijd.

1. De door Welles in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

2. Indien de uitvoering van overeenkomst door Welles niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Welles de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.

3. Indien enige door Welles opgegeven termijn wordt overschreden, is Welles ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Welles schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Welles een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 7. Prijzen en tarieven

1. Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door Welles opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond

van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Welles, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting

van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige

kosten.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier (4) weken zullen de door de opdrachtgever

verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

6. Welles heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een consument is, is heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door de Welles wordt gewenst binnen 3 maanden na datum sluiten overeenkomst.

7.Welles zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Welles zal daarbij de omvang van, en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan vermelden.

 

Artikel 8. Overmacht

1. In geval van blijvende overmacht is Welles gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Welles is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

2. In geval van tijdelijke overmacht is Welles gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door Welles uitgevoerde deel van de overeenkomst.

3. Indien Welles bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Welles bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 9. (Wan)betaling

1. Betaling door de opdrachtgever dient binnen acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Welles op de factuur aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever-ondernemer, uit welke hoofde en om

welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Bezwaren tegen door Welles aan opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de

hoedanigheid van opdrachtgever/consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de

hoedanigheid van opdrachtgever-ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

5. Indien de opdrachtgever-ondernemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II verschuldigd onverminderd de aan Welles overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

6. Indien opdrachtgever/consument in gebreke blijft met enige betaling dan zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd conform hetgeen is voorgeschreven in de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten.

7. Wanneer het een consument betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een

termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de

buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Welles geleverde materialen blijven eigendom van Welles totdat afnemer alle

verplichtingen uit alle met Welles gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende materialen te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de Benelux of op enige andere wijze te

Bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen dan wel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Welles zo snel mogelijk

daarvan op de hoogte te stellen.

4. Door Welles geleverde materialen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening

worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

5. Voor het geval dat Welles zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Welles of door

deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Welles

zich bevinden en die materialen mede terug te nemen.

 

Artikel 9. Reclames/klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever in de hoedanigheid

van ondernemer binnen vijf (5) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven

te worden gemeld aan Welles. Deze termijn van veertien dagen na ontdekking wordt voor de opdrachtgever/consument verlengd tot 2 kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Welles in staat is adequaat te reageren.

2. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Welles geven de opdrachtgever-ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Welles op te schorten.

3. Indien Welles een klacht gegrond acht, is Welles gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

4. Welles wordt altijd de mogelijkheid geboden om de klacht te onderzoeken.

 

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Welles behoudt zich elk recht voor op intellectuele en industriële eigendomsrechten welke voortvloeien uit de werkzaamheden van Welles.

2. Alle door Welles verstrekte brochures, catalogi, offertes, geschriften, tekeningen, ontwerpen en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Welles, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Welles worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Indien afnemer in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan Welles ten belope van een

bedrag ad € 1.000,– per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat

de overige rechten van Welles – waaronder die op schadevergoeding – onverlet.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Welles is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Welles.

2. Welles is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever-ondernemer (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Welles.

3. Welles is jegens de opdrachtgever-ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden die door Welles bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Welles enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 1.500,–. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Welles.

5. De opdrachtgever vrijwaart Welles voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Welles uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Welles en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Welles niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Welles gerechtigd – onverminderd alle overige aan Welles toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Welles is nagekomen.

2. Welles heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

– sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze algemene bepalingen;

– aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van

de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de

opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een

vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever

– toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten

van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

3. De opdrachtgever-ondernemer kan slechts tussentijds opzeggen wegens gewichtige reden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat deze tot een einde is gebracht wordt de opdrachtgever alle tot op dat moment gemaakte kosten en het redelijke loon verschuldigd. Daarbij wordt de opdrachtgever-ondernemer tevens alle gederfde inkomsten en gederfde winst verschuldigd.

 

Artikel 13. Annulering en tussentijdse opzegging

1. Bij annulering zijn er kosten verschuldigd in percentage van het totaalbedrag en met een minimum van € 1000,-

– tot vier weken voor aanvang van de opdracht 15%;

– tot drie weken voor aanvang 25%;

– tot twee weken voor aanvang 50%;

– tot één week voor aanvang 100%.

2. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever tenminste de kosten verschuldigd overeenkomstig de door Welles opgegeven uren voor (voorbereidende) diensten en kosten voor aankoop materialen die reeds ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3. Bij voortijdige opzegging is de opdrachtgever tevens gehouden de onkosten verbonden aan de

uitvoering van de opdracht te vergoeden, de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering

van ingeschakelde derden, alsmede mogelijke schade welke Welles door de opzegging

lijdt, het één en ander conform hetgeen hieromtrent is bepaald in boek 6 Burgerlijk Wetboek.

4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Welles en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Welles is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen

Welles en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Welles gevestigd is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

versie 2014